Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor het frezen van vloerverwarming en loodgieter/dakdekkers werk.

Parkeerkosten: Er worden bij vloerverwarming Noord-Holland geen reiskosten gerekend, wel parkeerkosten indien nodig, deze worden direct of achteraf doorberekend op de factuur.


ALGEMEEN
Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten. Afwijking van onderstaande verkoop en leveringsvoorwaarden is slechts van kracht, indien en nadat deze schriftelijk is bevestigd. Een dergelijke afwijking is slechts eenmalig. Bij eventuele toepassing van meerdere leveringsvoorwaarden zullen onderstaande leveringsvoorwaarden prevaleren. Onder koper wordt behalve deze, ook verstaan, diens vertegenwoordiger, gemachtigde, erfgenaam en rechtverkrijgenden. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten ertussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.0 Vloer:

 • De vloer waarin wij moeten frezen dient stofvrij en zonder gaten of hobbels te zijn, is dit niet het geval zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele leidingen die uit de sleuven vandaan komen. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor de extra kosten voor de eventuele egaline of ander soort materiaal wat gebruikt word om de vloer na het infrezen vlak te krijgen.
 • Mochten wij bij aanvang van de werkzaamheden bovenstaande aantreffen en wij de werkzaamheden niet uit kunnen voeren zullen er zogenaamde wachturen in rekening worden gebracht. (Dit betreft dan vanaf tijdstip aanvang t/m vertrek = uur x monteurs )
 • Mocht de vloer op bepaalde punten harder zijn na het egaliseren of opname, dan kunnen en zullen er slijtage kosten bijkomen van de diamantschijf, dit varieert van 70 tot 100 euro inclusief btw, helaas kunnen wij sommige vloeren niet op hardheid controleren, hiervoor nemen wij altijd bovenstaande stelpost in acht.
 • Ook het infrezen van fermacell kan meer kosten met zich mee brengen met betrekking op de (frees)schijven, er zijn meerdere soorten fermacell, deze hebben verschillende hardheid en zijn niet van te voren te meten. Wij behouden dan ook het recht om 15% stelpost in rekening te brengen mocht de vloer slecht freesbaar zijn of dat het frezen langer duurt dan normaal. (specie-dekvloer of anydriet). Wij kunnen op 1 dag 90 m2 frezen in zand/cement.
 • Als de vloer niet vlak is om te frezen en u wilt evengoed dat wij gaan frezen zijn de risico,s voor uw zelf, het kan namelijk zo zijn dat onze frees op bepaalde punten niet diep genoeg komt, hierdoor kan de slang iets uit de vloer komen waardoor er geëgaliseerd moet worden.
 • De afval-zakken die van de vloer afkomen zullen door u zelf gevoerd moeten worden. Deze kunt u gratis inleveren bij uw gemeente, dit zelfde geld voor eventueel ander afval die voorkomt uit alle werkzaamheden.

1.01 Aansluitingen:

 • De verdeler zal door ons worden opgehangen en aangesloten worden op de slangen t.b.v. vloerverwarming, helaas kunnen wij enkel het aangelegde systeem vullen en ontluchten.
  In uitzonderlijke gevallen kunnen wij dit doen, dit zal moeten worden overlegd met kantoor.
 • In sommige gevallen sluiten wij aan, de voorwaarden zijn dan: 1. De eigenaar moet aanwezig zijn bij het vullen en op druk zetten van de installatie. 2. De aanvoer en retour zullen binnen een meter moeten zitten van de verdeler. 3. Dit moet vooraf duidelijk gemaakt worden, net als de soort buis waar wij op moeten aansluiten.

1.02 Betalingen:

 • Betalingen dienen altijd voor dat de werkzaamheden beginnen en als de monteurs aanwezig zijn direct voldaan te worden, wij bieden de mogelijkheid per mobiele pin, contant of uw factuur per IDeal te voldoen.
 • Mocht u bij een opdracht van vloerverwarming toch niet per pin of contact kunnen of willen betalen rekenen wij 45 euro administratiekosten, u krijgt dan de mogelijkheid om via Ideal of per overboeking uw factuur alsnog te voldoen binnen aangegeven termijn.
 • Mochten er andere afspraken gemaakt zijn met betrekking tot betalingen wordt er direct na oplevering een factuur opgesteld, deze dient per direct voldaan te worden.
 • Bij grotere projecten worden er aanbetalings-facturen verzonden te weten : 40% akkoord offerte/begroting, 50% bij 50% gereed van de werkzaamheden, 10% en eventueel meerwerk bij oplevering.
  De aanbetalingen dienen altijd 5 dagen na verzending te worden voldaan. Het laatste termijn binnen 14 dagen.

1.03 Parkeerkosten:

 • Er worden bij vloerverwarming Noord-Holland geen reiskosten gerekend, wel parkeerkosten indien nodig, deze worden direct of achteraf doorberekend op de factuur.

1.04 Annuleringen:

 • Mocht er binnen een maand bij akkoord van een opdracht worden geannuleerd worden er 30 % aan kosten berekend over het offerte bedrag.
 • Mocht er binnen twee weken bij akkoord van een opdracht worden geannuleerd worden er 50 % aan kosten berekend over het offerte bedrag.
 • Mocht er binnen een week bij akkoord van een opdracht geannuleerd worden er 90 % van de kosten berekend over het totaal bedrag.Annuleringen kunnen tevens alleen per mail worden doorgegeven, telefonisch is dit helaas niet mogelijk.


2.0 OFFERTES/OVEREENKOMSTEN

Alle offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, ondeelbaar en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Wij zijn eerst gebonden, nadat wij een opdracht, respectievelijk verkoop, definitief schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk bevestigd. Alle eventueel van tevoren gemaakte afspraken of toezeggingen, welke niet schriftelijk door ons zijn aanvaard, zullen zijn vervallen.

Wij zijn bevoegd, vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen en in afwachting daarvan, de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien deze vooruitbetaling uitblijft of deze zekerheid niet naar ons redelijk verlangen wordt verschaft, zijn wij gerechtigd de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding, indien daartoe termen zijn, en zonder dat koper enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.

De zaken zullen worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheid en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor fouten in afbeeldingen, maten, gewichten, kwaliteit en/of prijs(couranten) zijn wij niet aansprakelijk.

Ontbinding van overeenkomst is alleen mogelijk als u redelijker wijs 14 dagen voor de ingeplande datum schriftelijk annuleert, is dit later behouden wij het recht een schadepost te overleggen van 50% van het offerte bedrag. Ook verplaatsing of opschorten dient u 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk in te dienen.


3.0) PRIJS

De verkoopprijs is berekend voor levering af magazijn. De verkoopprijs is gebaseerd op de tijdens de orderbevestiging bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. In geval van verhoging van een of ander, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, ook al vindt de verhoging plaats ingevolge reeds bij de aanbieding of aanvaarding te voorziene omstandigheden. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.0) LEVERING
Levering der goederen geschiedt voor rekening van koper af onze magazijnen, dan wel levering op aanvoer van derden af fabriek of magazijn van de derde. Het risico van de geleverde goederen is voor rekening van de koper, vanaf het moment, dat deze goederen het magazijn hebben verlaten (balieverkoop). Indien het transport van de goederen door ons wordt uitgevoerd, gaat het risico voor de goederen over op de koper, direct nadat de goederen het transportmiddel hebben verlaten. Levering op adres geschiedt uitsluitend tot waar een voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen, naast het voertuig alwaar de koper de materialen in ontvangst dient te nemen. Indien het vervoer van de goederen door derden wordt uitgevoerd, dragen wij daarvoor geen aansprakelijkheid. Wij zijn dan nimmer tot verdere schadevergoeding gehouden dan tot het bedrag dat wij in verband met het verloren gaan of de beschadiging gedurende het transport van de vervoerder en/of de verzekeraar kunnen verkrijgen. Indien wij op verzoek van de koper de vordering op de vervoerder dan wel de verzekeringsmaatschappij aan de koper overdragen, zijn wij volledig gekweten.

Levertijden worden steeds bij benadering opgegeven in verwachting dat de omstandigheden ten tijde van de offerte gelijk blijven. Door overschrijding van de levertijd verkeren wij niet in verzuim; de koper heeft niet het recht ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen. Daartoe is een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij de koper ons een redelijke termijn gunt om alsnog na te komen.

Indien de koper in gebreke blijft de zaken in ontvangst te nemen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden of de zaken voor rekening van de koper op te slaan, onverminderd de verplichting van de koper het door hem verschuldigde volledig te betalen, daaronder begrepen rente en kosten.

5.0) EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom, totdat het uit de levering van goederen en/of diensten ontstane verschuldigde bedrag, waaronder begrepen rente en kosten, geheel is betaald.

De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde, eventueel de bestanddelen en nieuwe gevormde zaken op eerste verzoek aan ons feitelijk ter beschikking te stellen. Koper verleent ons reeds nu onherroepelijk machtiging de terreinen van koper te betreden, teneinde de afgeleverde zaken terug te nemen, onverminderd onze rechten op volledige schadevergoeding. Eventueel daaruit voortkomende schade is op geen enkele wijze vorderbaar op ons.

Zolang de koper al hetgeen door hem aan ons verschuldigd is niet volledig heeft voldaan, is het hem verboden op de zaken een pandrecht te vestigen of ze anderszins te bezwaren ten behoeve van een derde, en houdt de koper de zaken voor eigen rekening en risico.

Indien de koper de door ons aan hem geleverde goederen aan een derde aflevert, is de koper verplicht zich de eigendom van de zaken voor te behouden.


6.1) BETALING NA LEVERING

Bij levering op rekening (aannemers) dient de betaling uiterlijk 5 dagen na factuurdatum per kas te geschieden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) of op een van onze rekeningen te zijn bijgeschreven, zonder aftrek van enige korting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de koper niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 5% per maand of gedeelten daarvan, over het volledige factuurbedrag, onverminderd de verplichting van de koper tot betaling van alle factuurbedragen.

Bij niet nakoming van de betalingsverplichting door de koper op de fatale datum zijn wij gerechtigd de vordering uit handen te geven. De kosten van betaling en invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, waaronder een faillissementsaanvrage, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van â‚150,=, steeds te vermeerderen met BTW, doch maximaal de gemaakte kosten, naar onze opgave.

Klachten over onze facturen dienen schriftelijk binnen 14 dagen na factuurdatum te onzen kantore te worden ingediend, bij gebreke waarvan de facturen geacht worden zonder protest te zijn aanvaard. Het indienen van klachten ontslaat de koper niet van zijn verplichting tot volledige betaling van de gefactureerde bedragen.

In gevallen van achterstallige betaling zijn wij bevoegd met onmiddellijke ingang de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en alle overeenkomsten met koper geheel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op vergoeding van de schade en kosten.

De koper is verplicht op ons eerste verzoek voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst voldoende zekerheid te stellen voor zijn betalingsverplichtingen, bij niet nakoming waarvan wij bevoegd zijn aflevering der zaken direct op te schorten of de overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, onverminderd ons recht vergoeding van de kosten respectievelijk schadevergoeding te vorderen.

Wij zijn gerechtigd om, ongeacht afwijkende voorschriften of betalingen, alle betalingen in een door ons te kiezen volgorde te doen strekken in mindering op hetgeen koper uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan ons verschuldigd is.

7.0) OVERMACHT
De bestellingen worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd en uitgeleverd. Indien wij wegens omstandigheden, welke buiten onze schuld opkomen, verhinderd zijn onze verplichtingen na te komen, hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door schriftelijke mededeling aan de koper te beindigen, zonder dat wij tot enige boete of schadevergoeding zijn gehouden en onverminderd de betalingsverplichting van de koper voor het reeds gepresteerde en eventueel door ons gemaakte en naar alle redelijkheid te verhalen kosten. Wij behouden ons het recht voor, om overeengekomen leveranties in gedeelten uit te leveren.


8.0) GARANTIE, REKLAME EN AANSPRAKELIJKHEID

Eventuele reclame op afgeleverde zaken door de koper is mogelijk, echter uitsluitend voorzover deze binnen 5 dagen na lossing op de overeengekomen plaats van aflevering aan ons schriftelijk en met behoorlijke omschrijving van de klacht ter kennis is gebracht. Na het verstrijken van de termijn geldt het geleverde, voor zover redelijkerwijs controleerbaar op schade, als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. Breekbaar materiaal (bijv. keramiek) dient direct op de plaats van overdracht te worden gecontroleerd op breuk en/of beschadiging; nadien kunnen inzake deze geen aanspraken worden gemaakt. Het indienen van klachten ontslaat de koper niet van zijn verplichting tot volledige betaling van de gefactureerde bedragen.

Een bij aflevering van goederen verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij de koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de goederen aan ons meldt. Manco’s of schade dienen direct door de koper op het afleveringsdocument te worden aangetekend.

Indien een reclame gegrond is, hebben wij het recht op verzoek van de koper, met uitsluiting van alle rechten terzake van schadevergoeding respectievelijk ontbinding van de zijde van de koper, tegen teruggave van de zaak de koper te crediteren, of de zaak te herstellen dan wel te vervangen, of de zaken tegen een redelijke prijsreductie aan de koper te laten. De koper dient de gebrekkige zaken voor ons ter beschikking te houden.

Indien wij garantie geven op van derden betrokken zaken, strekt onze aansprakelijkheid nimmer verder uit dan in zoverre de fabrikant en/ of leverancier de door hem afgegeven garantie jegens ons nakomt.

Behoudens de hierboven genoemde reclamemogelijkheden zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige verdere schade, direct of indirect aan personen, zaken of het bedrijf van de koper en/of van derden.

Indien wij ontwerpaktiviteiten verrichten ten behoeve van de koper, zijn wij tegenover de koper en eventuele derden niet aansprakelijk voor de schade die deze lijden als rechtstreeks gevolg van ontwerp-fouten. Ontwerpen moeten slechts gezien worden als een niet bindend advies, tenzij anders vermeld, met dien verstande, dat dan in ieder geval de aansprakelijkheid vervalt door het verstrijken van 1 jaar na het gereedkomen van het ontworpen werk.

De koper zal ons vrijwaren terzake van alle schaden, kosten en renten, die voor ons mochten voortvloeien uit vorderingen van derden wegens enig gebrek of gebruik van geleverde produkten of wegens schade als gevolg van het afleveren van produkten, door ons verrichte werkzaamheden dan wel verstrekte adviezen.

De veiligheid van een door ons geleverd produkt kunnen wij slechts garanderen, indien:
1. Het produkt wordt gebruikt en verwerkt overeenkomstig onze aanwijzing en/of de op de verpakkingen en/of op de bijgeleverde voorschriften aangegeven gebruiksaanwijzingen;
2. Het produkt niet aan omstandigheden wordt blootgesteld die de veiligheid ervan kunnen verminderen, zoals temperatuurswisselingen of abnormale temperaturen, vervuiling, langdurige opslag, bewaring zonder deugdelijk toezicht op het produkt, of enigerlei andere veiligheidsverminderende omstandigheid;
3. De koper onverwijld afdoende maatregelen treft en ons inlicht, indien hem bekend wordt dan wel had kunnen worden, dat zich enigerlei omstandigheid of gebrek aan het produkt voordoet waardoor mogelijkerwijs de veiligheid van het produkt wordt verminderd.

Wij garanderen niet en worden nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan, dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor koper het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt.

Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.


9.0) RETOURZENDINGEN

Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand schriftelijke bevestiging niet worden geaccepteerd. Bij goedkeuring kunnen retourkosten gerekend worden. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen niet worden geretourneerd.


10.0) WANPRESTATIE

Indien de koper de bepalingen van deze voorwaarden niet nakomt, of indien de koper in gebreke blijft met afname en/of betaling, zijn wij gerechtigd om, onverminderd onze overige rechten, alle overeenkomsten met de koper zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren, c.q. op te schorten.


11.0) GESCHILLEN

Alle geschillen, betreffende deze voorwaarden, c.q. betreffende levering en afname, zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan het bevoegd rechtsorgaan in de vestigingsplaats van ons bedrijf.

12.0) TOEPASSELIJK RECHT
Op alle door ons af te sluiten overeenkomsten betreffende verkoop en levering zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn.

13.0) BESTELLINGSVOORWAARDEN
Om een bestelling in te voeren zijn de volgende gegevens nodig : Naam, Adresgegevens, Telefoonnummer, Geboortedatum en eventueel een ander afdoende bewijs voor identificatie.

14.0) AANSPRAKELIJK VLOERVERWARMING
Wij zijn nimmer meer aansprakelijk voor schade die lijd uit werkzaamheden die worden gedaan nadat wij de werkzaamheden hebben uitgevoerd, zoals het afsmeren en egaliseren van vloeren door derden, deze dienen een rapport in te dienen dat zij verantwoordelijk zijn voor schade die zal ontstaan uit werkzaamheden die uitgevoerd worden op ons systeem. Wij raden u aan de vloer dicht te smeren door de firma die de leidingen infrezen, voor de garantie van uw systeem.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele slechte ondergronden oftewel niet waterpas vloeren, waar wij moeten egaliseren, hier kan meer egaline moeten worden gebruikt om de vloer enigszins vlak te krijgen, dit is van te voren niet te zien of te meten, wij behouden het recht dan ook om meerkosten in rekening te brengen om de vloer vlak te krijgen, tenzij anders vermeld op uw offerte.

14.1) AANSPRAKELIJK LOODGIETERS/DAKDEKKERS

Wij zijn nimmer meer aansprakelijk voor schade die lijd uit werkzaamheden die worden gedaan nadat wij de werkzaamheden hebben uitgevoerd. Hier wordt duidelijk over gecommuniceerd mochten wij schade maken. Uiteraard zal binnen onze schuld de schade worden verhaald bij onze verzekering. Hier zal een door een onafhankelijke partij onderzoek worden gedaan mocht de kwestie toch niet wederzijds worden opgelost.