Vanaf 2024 zijn as­best­da­ken in Ne­der­land  ver­bo­den. 

Asbestdaken vanaf 2024 verboden
dak van Asbest

Ei­ge­na­ren van ge­bou­wen met as­best­hou­den­de dak­be­dek­king moeten deze vóór 2024 ver­wij­de­ren. Vanaf 2024 zijn as­best­da­ken in Ne­der­land na­me­lijk ver­bo­den. 

Het in­a­de­men van as­best­ve­zels kan scha­de­lijk zijn voor de ge­zond­heid van mensen, waar­door een aanpak ge­wenst is. “We moeten dit risico se­ri­eus nemen en aan­pak­ken. Ik wil voor­ko­men dat mensen worden bloot­ge­steld aan as­best­ve­zels. Re­cen­te bran­den waar­bij as­best­deel­tjes in woon­wij­ken te­recht­kwa­men, on­der­stre­pen de nood­zaak van een verbod”, zegt staats­se­cre­ta­ris Wilma Mans­veld van In­fra­struc­tuur en Milieu.

Sub­si­die

Het verbod ligt op as­best­hou­dend ma­te­ri­aal in con­tact met de bui­ten­lucht, zoals wordt aan­ge­trof­fen in golf­pla­ten en dak­lei­en. Ruim drie­kwart van deze daken is te vinden in de agra­ri­sche sector. Vanaf 1 ja­nu­a­ri 2016 is een sub­si­die­re­ge­ling van kracht, hier­door komt mi­ni­maal 75 mil­joen euro be­schik­baar.

Ver­plicht

Ge­bou­wen die vóór 1994 zijn ge­bouwd moeten ver­plicht ge­con­tro­leerd worden op asbest, voor­af­gaand aan ver­bou­wing of sloop.Related Posts