Woning-apk legt veel gebreken bloot

De resultaten van de vrijwillige woning-apk van de gemeente Utrecht moeten worden meegenomen in de besluitvorming rondom de conclusies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Dit vinden de gemeente Utrecht en Uneto-VNI, beide voorstander van een landelijk keuringssysteem met een verplichtend karakter. Het Utrechtse initiatief zou hiervoor een blauwdrukkunnen vormen.cv-ketel onderhoud

Meer dan de helft van de 160 gekeurde woningen in de pilot ‘Veilige Gezonde Woning’ van de gemeente Utrecht voldoet niet aan de keuringseisen. De gemeente en installateurskoepel Uneto-VNI trekken gezamenlijk de conclusie dat een periodieke, vierjaarlijkse onderhoudscheck voor alle woninginstallaties wenselijk is. Uiteraard is dat primair een verantwoordelijkheid van de eigenaar, maar het bewustzijn bij de eigenaar over de risico’s die hij –of een eventuele huurder- loopt, blijkt in de praktijk zeer beperkt. Om die reden is er vandaag  een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin pleiten wethouder Paulus Jansen en Titia Siertsema, voorzitter van Uneto-VNI, ervoor om de conclusies van de Utrechtse pilot te betrekken bij de parlementaire behandeling van het rapport‘Koolmonoxide – onderschat en onbegrepen gevaar’ van  de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

Ondeugdelijk

Met de installatiechecks die van juni tot en met november 2015 werden uitgevoerd in de vooroorlogse buurten Tuinwijk en Majellapark/Nieuw Engeland willen de gemeente Utrecht en Uneto-VNI  incidenten met ondeugdelijke elektra-, gas- en leidingwaterinstallaties tegengaan. Utrecht investeerde als eerste gemeente in Nederland in een dergelijke pilot.

Gas en elektra

Bij 160 woningen in de pilotbuurten werden de elektra-, gas- en leidingwaterinstallaties gratis gekeurd door erkende installateurs. De meeste gebreken werden in de elektrische installatie geconstateerd, zoals een niet op orde zijnde aardlekschakelaar, (te)veel belasting per groep en slechte en/of onjuiste bedrading. Gebreken die vooral veroorzaakt te wijten zijn aan fouten bij de installatie, bewonersgedrag en hobbyisme. Bij de gasinstallatie betroffen de gebreken vooral verroeste gasleidingen (18%). Van alle cv-ketels voldoet 29% niet aan de keuringseisen. Van de onderzochte woningen heeft 47% een cv-ketel van minimaal tien jaar oud. Zes op de tien cv-ketels wordt periodiek en volgens wettelijke eisen gecontroleerd. In 5% van de gekeurde woningen zijn de waarden van koolstofmonoxide in de verbrandingsgassen niet in orde.Daklekkage Alkmaar

Veilig gevoel na keuring

Uit een enquête onder de deelnemers van de pilot ‘Veilige Gezonde Woning’ blijkt dat 74% van de woningeigenaren zich na de keuring veiliger voelt. Van de gevonden gebreken is 28% hersteld, 70% van de woningeigenaren is van plan om de gebreken nog te (laten) herstellen. Van de geënquêteerde woningeigenaren wil 38% de keuring in de toekomst herhalen.

De gemeente en Uneto-VNI constateren in de eindrapportage van de pilot dat de staat van veel installaties een risico vormt voor de bewoners en hun omgeving. Als dit in Utrecht problemen oplevert, dan geldt dit ook voor andere steden. Dat controle op installaties noodzakelijk is, wordt bevestigd door de conclusies uit het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid van eind 2015. Deze stelt dat verschillende kwaliteitslabels te weinig garantie bieden voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud.

Risicogroepen

Voor de pilot ‘Veilige Gezonde Woning hebben eigenaren zich bewust aangemeld. Bij de keuringen van deze installaties kwamen zoveel gebreken naar voren dat er zorgen zijn  over de staat van onderhoud van installaties van ‘minder bewuste’ eigenaren en particuliere verhuurders. Utrecht bekijkt de mogelijkheden om bij inspecties van risicopanden standaard een periodieke keuring van de woninginstallaties uit te voeren, bijvoorbeeld bij studentenhuizen op de particuliere verhuurmarkt.

Bekijk hier een item van consumentenprogramma Radar, dat 18 januari 2016, aandacht besteedde aan het Utrechtse initiatief.

Hieronder het rapport van de gemeente Utrecht

Utrecht Rapport Woning Apk 2016

Related Posts